Chiếu cói Thái Bình

Kích thước: 1,6x2m (giá thuê)