Có thể dùng để đánh dấu khách để tiếp đón được chu đáo hơn cho cả ekip chương trình 

Giá là giá của 1 hoa