Nhân sự sự kiện chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng với nhiều vị trí như trợ thực hiện, quản ly, tổ chức chương trình . Cung cấp nhiều nhân sự thuộc các vị trí khác nhau để hỗ trợ, phù hợp cho mục đích của mọi khách hàng

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp