Nhân sự thực hiện quản lý, tổ chức và thực hiện chương trình.