Quay phim toàn bộ sự kiện & dựng clip highlight 3-5p. Thời lượng: 04 tiếng

Thời lượng

02-04 giờ

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp