Quay video theo yêu cầu, đáp ứng được chỉ tiêu và mục đích của sự kiện

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu tiêu chuẩn