Tạo mã QR kiểm soát nhân sự tham dự qua cách mã hóa thư mời thành mã QR để quét và kiểm tra khi nhân sự check in. Đúng mã sẽ được đóng dấu welcome

Cung cấp mã cho 1000 nhân sự