Thiệp:
– Kich thước: khoảng 20x20cm, thiệp dạng gấp đôi hoặc gấp dạng như thiệp mời cưới
– PAPVN gửi nội dung cho NCC design (theo maquette đính kèm)
– Logo Panasonic, thiết kế theo tông màu xanh blue.
– Chất liệu: C250 cán bóng.
Nội dung: theo file power point đính kèm